Urnik večstranskega pobota medsebojnih obveznosti za leto 2020

Dolžnik mora v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPreZP-1 prijaviti denarno obveznost, s plačilom katere je v zamudi, v prvi krog obveznega večstranskega pobota, ki sledi mesecu nastanka zamude.

Dolžnik ni dolžan prijaviti denarne obveznosti (drugi odstavek 28. člen ZPreZP-1):

  • katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic, za katere se v 32. členu ZPreZP-1 zahteva prijava v večstranski pobot;
  • ki ni višja od 250 eurov;
  • ki jo dolguje gospodarski družbi, s katero se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za povezano družbo;
  • ki jo je upnik prenesel na osebo, ki odkup terjatev opravlja v okviru ali v povezavi s svojo glavno dejavnostjo;
  • ki bo v skladu s pisnim dogovorom med upnikom in dolžnikom prenehala v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude;
  • ki bo prenehala v skladu z vnaprej dogovorjeno verižno kompenzacijo v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude, in je več kot polovica udeležencev verižne kompenzacije najkasneje dan pred dnevom pobota pisno potrdila sodelovanje v tej verižni kompenzaciji;
  • v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s katero poteka izvršilni postopek.

AJPES kot upravljalec sistema večstranskega pobota je sprejel v skladu z načeli delovanja sistema splošna pravila, med katerimi je določil tudi urnik za leto 2019, ki ga objavljamo na tej spletni podatkovni bazi.

AJPES izvaja večstransko pobotanje enkrat mesečno po urniku;

– zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure;

– o izidih pobota so dolžniki obveščeni s poročilom o rezultatih večstranskega pobota praviloma naslednji delovni dan po izvedbi pobota.

Urnik za leto 2020

Izvedba pobota Sprejem prijav za pobot
Zap.št. kroga Mesec Prvi dan
sprejemanja prijav
Datum izvedbe
pobota*
1. JANUAR 16.01.2020 23.01.2020
2. FEBRUAR 13.02.2020 20.02.2020
3. MAREC 12.03.2020 19.03.2020
4.** APRIL 06.04.2020 08.04.2020
5.** APRIL 20.04.2020 23.04.2020
6.** MAJ 04.05.2020 07.05.2020
7.** MAJ 18.05.2020 21.05.2020
8.** JUNIJ 01.06.2020 04.06.2020
9.** JUNIJ 15.06.2020 18.06.2020
10. JULIJ 16.07.2020 23.07.2020
11. AVGUST 13.08.2020 20.08.2020
12. SEPTEMBER 10.09.2020 17.09.2020
13. OKTOBER 15.10.2020 22.10.2020
14. NOVEMBER 12.11.2020 19.11.2020
15. DECEMBER 10.12.2020 17.12.2020

* Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.

Vir: Spletne strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence (AJPES)