Urnik večstranskega pobota medsebojnih obveznosti za leto 2019

Dolžnik mora v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPreZP-1 prijaviti denarno obveznost, s plačilom katere je v zamudi, v prvi krog obveznega večstranskega pobota, ki sledi mesecu nastanka zamude.

Dolžnik ni dolžan prijaviti denarne obveznosti (drugi odstavek 28. člen ZPreZP-1):

  • katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic, za katere se v 32. členu ZPreZP-1 zahteva prijava v večstranski pobot;
  • ki ni višja od 250 eurov;
  • ki jo dolguje gospodarski družbi, s katero se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za povezano družbo;
  • ki jo je upnik prenesel na osebo, ki odkup terjatev opravlja v okviru ali v povezavi s svojo glavno dejavnostjo;
  • ki bo v skladu s pisnim dogovorom med upnikom in dolžnikom prenehala v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude;
  • ki bo prenehala v skladu z vnaprej dogovorjeno verižno kompenzacijo v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude, in je več kot polovica udeležencev verižne kompenzacije najkasneje dan pred dnevom pobota pisno potrdila sodelovanje v tej verižni kompenzaciji;
  • v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s katero poteka izvršilni postopek.

AJPES kot upravljalec sistema večstranskega pobota je sprejel v skladu z načeli delovanja sistema splošna pravila, med katerimi je določil tudi urnik za leto 2019, ki ga objavljamo na tej spletni podatkovni bazi.

AJPES izvaja večstransko pobotanje enkrat mesečno po urniku;

– zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure;

– o izidih pobota so dolžniki obveščeni s poročilom o rezultatih večstranskega pobota praviloma naslednji delovni dan po izvedbi pobota.

Urnik za leto 2019

Izvedba pobota

Sprejem prijav za pobot

Zap.št. kroga

Mesec Prvi dan
sprejemanja prijav
Datum izvedbe
pobota*

1.

JANUAR 17.01.2019 24.01.2019

2.

FEBRUAR 14.02.2019 21.02.2019

3.

MAREC 14.03.2019 21.03.2019

4.

APRIL 11.04.2019 18.04.2019

5.

MAJ 16.05.2019 23.05.2019

6.

JUNIJ 13.06.2019 20.06.2019

7.

JULIJ 11.07.2019 18.07.2019

8.

AVGUST 15.08.2019 22.08.2019

9.

SEPTEMBER 12.09.2019 19.09.2019

10.

OKTOBER 17.10.2019 24.10.2019

11.

NOVEMBER 14.11.2019 21.11.2019

12.

DECEMBER 12.12.2019 19.12.2019

* Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.

Vir: Spletne strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence (AJPES)